Doporučené vlhkosti podkladu pro podlahy

Doporučené vlhkosti podkladu pro podlahy a podlahové betonové stěrky

 

Pro zjištění vlhkostí podkladu před pokládkou podlahové krytiny se dají použít dvě nejčastější metody měření vlhkosti.

1. Gravirometrická (váhová) metoda

Vlhkost materiálů (obsah volné vody) se stanovuje vysušením odebraného vzorku podlahy. Odstranění vody ze vzorku pomocí tepla.

Odběr vzorku se provádí ručním vyseknutím. Použití elektrického nářadí se nedoporučuje, protože dochází k ohřívání vzorku díky tření řezného nebo vrtného kotouče či vrtáku a to následně může zkreslovat vlhkost odebraného vzorku.

V sušičce se odebraný vzorek betonové podlahy suší při teplotě 103 – 107 °C.

POZOR na některé materiály, kde by vysušením při vysoké teplotě nad 100% došlo ke ztrátě chemicky vázané vody.

Vzorky odebrané z anhydritové podlahy se suší pouze při teplotě 38 – 42 °C.

Vysoušení musí probíhat v laboratoři, kam je vzorek potřeba co nejdříve po odběru přemístit. Vzorek musí být po odebrání zabalen do hermeticky pvc uzavřeného sáčku nebo do parotěsné nádoby. Vzorek je třeba odebrat v celém profilu hloubky konstrukce, nejlépe až k izolaci. Nestačí měřit vlhkost jen z povrchu vrstvy, ale v celé vrstvě potěru. Potěr může být suchý, ale do izolace pod potěrem mohla vniknout voda přes třeba poškozenou hydroizolaci, přes papírovou lepenku a tato vlhkost by udělal značný problém, když by se povrchová vrstva uzavřela epoxidovým a polyuretanovým lakem.

Vzorky se suší v laboratoři ve větrané troubě s vlhkostí menší než 10 %.

Nejpřesnější laboratorní metoda na stanovení vlhkosti podkladu.

Vlhkost zjištěná gravimetrickou metodou je hmotnostní vlhkost:

 

 

w = (m – md)/md x 100%

kde:

 

  • w = váhová (hmotnostní) vlhkost
  • m = hmotnost vzorku před sušením
  • md =  hmotnost vysušeného vzorku

Výhodou této metody je její přesnost. Nevýhodou je však to, že je zdlouhavá, proto podlaháři častěji využívají metodou karbidovou. Využívá se i při soudním sporu s realizační firmou.

2. Karbidová metoda

Za spolehlivé destruktivní měření se považuje karbidová metodaCM přístroj (RADKE TECHNIK, GANN, RIEDEL DE HAËN AG, atp.), který lze použít přímo na stavbě a má oporu v české legislativě v případě sporu.

Postup:

Do tlakové láhve CM přístroje přidáme po rozdrcení a navážení potřebného množství odebraného vzorku ocelovou kuličku, ampuli skarbidem vápníku, láhev hermeticky uzavřeme a protřeseme každých 5 minut. Po uplynutí doby předepsané výrobcem (obvykle 15 – 20 min.) na manometru odečteme tlak v barech a v převodní tabulce v závislosti na množství navážky 5, 10, 15, nebo 20 g, odečteme hodnotu CM. U anhydritových podkladů hodnota zjištěná CM přístrojem přímo odpovídá relativní vlhkosti vzorku v hmotnostních %. V případě cementových mazanin z hodnoty CM zjistíme vlhkost v hmotnostních % např. podle Tabulky níže.

(vztah mezi gravimetrickou a karbidovou metodou měření vlhkostí cementových potěrů)

Chemickou reakcí vody s karbidem vápenatým vzniká acetylen, který je ukazatelem množství vlhkosti ve vzorku.

CaC2 + 2 H2O → CaOH2 + C2H2 ↑

Množství acetylenu se měří tlakoměrem, který je součástí zkušební nádoby. Chemickou reakcí vzniká hořlavý plyn. Při otevírání nádoby je proto třeba postupovat pomalu, aby se acetylen vypouštěl postupně po malých dávkách

Nejvyšší dovolené vlhkosti podkladu v době aplikace povrchových úprav dle ČSN 74 4505

Podlahy společná ustanovení.

Plánujete-li betonovou stěrku na podlahu do svého vysněného domu, tak předem zvažte, z čeho budete dělat konstrukci podlahy. Anhydrit a lité cementové stěrky se nemají moc v lásce, tak doporučujeme se tomuto podkladu vyhnout. Existuje řešení, díky kterému lze aplikaci lité cementové stěrky na podlahu z anhydritu udělat, ale celou skladbu výrazně prodražuje.

Budete-li chtít poradit, jakou skladbu podlahy navrhnout, můžete se na nás obrátit a rádi Vám poradíme. Vložit poptávku zde.