VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti :

DOVA, a.s.

divize KABE Farben CZ

IČ: 41034554

DIČ: CZ41034554

se sídlem: Kirilovova 115, 739 21 Paskov

email: info@kabefarben.cz

tel.: 00420 558 671 081

mob. : 00420 775 765 707

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2526

(dále jen „prodávající“)

 

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby či právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“), a to vždyprostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.kabefarben.cz (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástíkaždé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám svým jménem a na vlastní účet.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na odeslat objednávku. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a za případné nesprávnosti nese odpovědnost výlučně kupující. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.

Oznámení o akceptaci a potvrzení objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího, kdy až v tomto okamžiku vzniká kupní smlouva. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o akceptaci této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky akceptované prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o akceptaci objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Objedná-li kupující výrobky, které se upravují nebo pigmentují dle vybraného odstínu, který si kupující dobrovolně vybral (např. betonové stěrky, malířské barvy, fasádní omítky, fasádní barvy), není kupující oprávněn objednávku zrušit po její akceptaci ze strany prodávajícího.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o akceptaci nabídky kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a za jejich případnou nesprávnost nese odpovědnost výlučně kupující.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami, které bylo vyvoláno nikoliv z důvodu na straně prodávajícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2102699501/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
bezhotovostně platební kartou,
dobírkou v hotovosti při předání zboží,
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího,
v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zásilky zaslané prostřednictvím služeb PPL, GEIS, PŘEPRAVA NA PALETÁCH, AUTODOPRAVA VRÁNA, nebo PROTON SERVICE.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

V případě platby v hotovosti je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží je kupujícímu dodáno v závislosti na způsobu dodání zvoleném kupujícím v objednávce přijaté prodávajícím, a to :

na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím služeb PPL, GEIS, PŘEPRAVA NA PALETÁCH, AUTODOPRAVA VRÁNA, nebo PROTON SERVICE
osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejím porušení nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, případně v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci.

VI.

Odstoupení od smlouvy

Od kupní smlouvy je možné odstoupit pouze v případě, stanoví-li tak zákon.

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží (je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo ode dne převzetí první dodávky zboží(je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží). Kupující však nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží nebo služby a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující v pozici spotřebitele nemůže rovněž odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Úpravou zboží dle přání kupujícího se rozumí zejména míchání stavebních materiálů z jednotlivých složek, případně jejich barvení (pigmentování). Kupující dále není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží již kupující použil, opotřebil, znečistil, či jinak snížil jeho hodnotu nebo jeho použitelnost.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na
emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo bude zboží prodávajícímu doručeno.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Poškozené, opotřebené, znečištěné, či smíchané zboží však prodávající nepřijme a v tomto případě nemá kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

U zboží, které je mícháno nebo barveno (pigmentováno) dle přání zákazníka, se za vadu zboží nepovažuje, odlišuje-li se zboží v barvě nebo složení o méně než 5 % oproti vzorku nebo předlohy poskytnuté prodávajícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu za jakost zboží po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

výměnu vadného zboží za nové zboží,
opravu zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, či při větším počtu vad zboží. Větším počtem vad pro účely této smlouvy je považováno množství 3 a více.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit pouze ve lhůtě do uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

VIII.

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://adr.coi.cz/cs.

Nedohodne-li se prodávající a kupující mimosoudně, případně nevyužije-li spotřebitel v pozici kupujícího mimosoudního řešení spotřebitelského sporu před Českou obchodní inspekcí, jsou k projednání jakýchkoliv sporů příslušné obecné soudy České republiky.

Je-li kupující podnikatel a kupní smlouva dle těchto všeobecných obchodních podmínek je uzavírána pro podnikatelské účely, sjednávají prodávající a kupující okamžikem uzavření kupní smlouvy, že místně příslušnými k projednání veškerých sporů jsou v první instanci místně příslušné soudy v Ostravě.

Vyskytne-li se v rámci kupní smlouvy mezinárodní prvek, zejména je-li zboží dodáváno do zahraničí, případně má kupující bydliště či sídlo v zahraničí, sjednávají prodávající a kupující okamžikem uzavření kupní smlouvy, že k projednání veškerých sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

X.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím týkajících se kupních smluv se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DOVA, a.s. nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění a jsou závazné pro všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce www.kabefarben.cz s potvrzením přijetí těchto podmínek ze strany kupujícího.

V Paskově dne 1.1.2020

 

DOVA, a.s.