Fyzikální pojmy nejen z oblasti dřevostaveb

fyzikalni pojmy drevostavby

Malé objasnění fyzikálních pojmů, se kterými se můžete setkat nejen při stavbě či plánování dřevostavby.

Co je to difúzní odpor?

Schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. Čím menší je hodnota difúzního odporu, tím lépe materiál „dýchá” a umožňuje vodní páře a plynům pohyb skrze konstrukci.

Co je Faktor difúzního odporu:

Faktor difúzního odporu je bezrozměrná veličina označovaná μ (mí). Jde o poměrnou materiálovou veličinu, která říká, kolikrát je součinitel difúze vodních par ve vzduchu větší, než součinitel difúze vodních par v daném materiálu.

Základním a jediným objektivním parametrem pro porovnání různých materiálů z hlediska schopnosti zabránit difúzi vodní páry je hodnota jejich ekvivalentní difúzní tloušťky sd; její velikost je dána součinem hodnoty faktoru difúzního odporu μ a vlastní tloušťky daného materiálu. Čím vyšší hodnoty dosáhneme, tím menší množství vodní páry přes tento materiál difunduje.

Faktor difúzního odporu μ je definován jako relativní schopnost vrstvy materiálu, propouštět vodní páru difúzí, je poměrem difúzního odporu materiálu a difúzního odporu vrstvy vzduchu o téže tloušťce, při smluvních podmínkách.

Výpočet ekvivaletní difúzní tloušťky sd:

sdμ .d
μ = faktor difúzního odporu daného výrobku

d =  tloušťka výrobku v metrech

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd je definována jako tloušťka nehybné vrstvy vzduchu mající stejný difúzní odpor, jako bezpředmětná vrstva materiálu. Udává se v metrech.

Co je difúzně otevřená konstrukce?

Základním kritériem pro splnění myšlenky pro difúzně otevřený systém je vytvoření vhodného pořadí jednotlivých vrstev ve skladbách obvodových plášťů. Jednoduše vnitřní vrstvy musí mít větší difúzní odpor než vrstvy vnější. Množství vlhkosti vstupující do pláště tak je částečně redukováno a ta vlhkost, která se do konstrukce dostane, může skrze vrstvy s menším difúzním odporem snáze odejít do exteriéru. Lepší průnik oxidu uhličitého CO2 přes prodyšnou stěnu.

Energetická náročnost budov – co to znamená?

Skutečně spotřebované množství energie, a to zejména na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání, klimatizaci a osvětlení.

Co je fázový posun? Jeden z nejdůležitějších pojmů

Fázový posun je doba, za kterou se změna teploty na vnějším povrchu konstrukce projeví na straně interiéru. Jedná se o vlastnost konstrukce, která zpomaluje vliv působení extrémních teplot vyvolaných slunečním zářením. Působením slunce se povrch obvodového pláště budovy ohřívá a zvýšení teploty materiálu se šíří směrem k interiéru.

Co je konstrukční ochrana dřeva?

Jedná se o soubor technických opatření, jejichž účelem je vytvoření suchého prostředí pro všechny části stavby.

Co je nízkoenergetický dům?

Roční spotřeba tepla energetického domu je do 50 kWh/m². Pro srovnání – spotřeba domu z cihel šplhá k 80 až 140 KW/m2, u stávajících starších domů dokonce k 200–250 kWh/m².

Co je pasivní dům?

Roční spotřeba tepla pasivního domu je do 15 kWh/m² obytné plochy. Zatímco současné novostavby spotřebují 80–140 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy, pasivnímu domu stačí 5-9x méně. Jeho tepelná ztráta je tak nízká, že nepotřebuje běžný systém vytápění. Návrhy pasivních domů počítají s teplem ze slunce (příjem tepla z jižní prosklené strany), lidí i elektrických spotřebičů. Například na vytápění místnosti o velikosti 20m² stačí dvěstě wattů, přičemž výkon stolního počítače je 250 wattů a člověka, který u něj sedí, 80 wattů. U tohoto typu stavby je nutná tzv. rekuperace (nucené větrání). Pro pasivní domy i pro nulové domy se nejčastěji využívají moderní tepelné izolace, např. tvrdé PUR desky nebo dřevovláknité tepelné izolace.

Co je nulový dům – bydlení bez ztrát!

Nulový dům se blíží spotřebou tepla pro vytápění nule, konkrétně je menší než 5,0 kWh na metr čtvereční plochy za rok. Je tedy ještě méně náročný než nízkoenergetický a pasivní dům. V sousedním Rakousku už těchto staveb najdete několik. K tomu, aby bylo dosaženo těchto minimálních hodnot, je třeba mít vhodné klimatické podmínky, důležitá je orientace ke světovým stranám a tvar domu. Součástí domu jsou moderní technologie – například solární i fotovoltaické panely, které přeměňují sluneční energii v elektrickou. V případě, že výkon těchto panelů je větší než spotřeba domu, označují se tyto domy jako nulové s přebytkem energie neboli plusové domy.

Co je parozábrana?

Parozábrana je fólie ve stěnách dřevostavby, která omezuje pronikání vodní páry z venkovního vzduchu. Jde o membránu, která odděluje dvě různá prostředí – interiér a exteriér stavby.

Princip parobrzdy

Jedná se zde o důmyslně řešené brzdění propustnosti vodních par obsažených ve vzduchu skrze tuto fólii do konstrukce, která je vyplněna tepelnou izolací. Parobrzda tedy nezamezí průchodu vodních par do konstrukce, ale řízeně je propouští do konstrukce do vrstvy ležící za touto netěsností, např. do izolace.
Vnitřní parozábrana je zapotřebí, aby neunikal teplý vlhký vzduch a aby nezkondenzoval v izolační vrstvě. Tato vrstva musí být absolutně těsná. Jestliže se tepelná izolace v některém místě přeruší, vznikají tzv. tepelné mosty. Těmito místy uniká samovolně teplo. Je-Ii fólie nebo membrána na některém místě netěsná (vyvrtaný otvor, trhlina, špatné upevnění), přenáší vzduch vlhkost do tepelné izolace.

Parobrzda umožňuje řízený průchod vodních par skladbou konstrukce.

Navrhne-li vám projektant parobrzdu do konstrukce stěny nebo střechy, je nutné, aby za touto fólií byla v konstrukci další vrstva směrem ven do exteriéru s větší difúzní otevřeností, nežli je parobrzda. Musí tedy být zajištěn odchod vodních par do exteriéru. Jinak by celá skladba vůbec nefungovala.

Typická parobrzda je navoskovaný papír. Sd může být kolem hodnoty 10-50 m.

TIP: Víte, že financování dřevostaveb má svá specifika? Zjistěte, jak pokrýt náklady na dřevostavbu skrze hypotéku.

Parozábrana a parobrzda

Fólie vyskytující se na trhu výrobci označují jako parobrzdné fólie. Při udání hodnoty Sd větší než 150 m, si můžete být jisti jejich vhodností pro parotěsnou zábranu. Rozdíl mezi parobrzdou a parozábranou lze vyjádřit stručně: propouští “něco”, nebo nepropouští “nic”. Důležitý je též difúzní odpor pro vodní páru a tloušťka materiálu.
Skutečná parotěsnost určité stavební vrstvy se označuje jako difúzní odpor. K jeho stanovení postačí tloušťka vrstvy a součinitel difúze vodní páry materiálu. Hodnota Sd (ekvivalentní difúzní tloušťka) vyjadřuje, kolik metrů vzduchové vrstvy by svými difúzními vlastnostmi nahradilo danou vrstvu.

Co je požární odolnost?

Je obecně známo, že 1 mm dřeva odhořívá přibližně 1 minutu. Všechny masivní komponenty mají obrovskou výhodu v tom, že odhořívají pouze plošně. To znamená, že oheň může na prvek působit pouze z jedné strany a tím pádem se konstrukce oslabuje pomaleji. Oproti tomu dřevěné prvky skeletových i rámových staveb mohou být při požáru oslabovány odhoříváním z několika stran současně. Díky tomu pak musí být více naddimenzovány anebo chráněny dalšími materiály.

Co je rekuperace?

Rekuperace je systém nuceného větrání. V domě je instalován tepelný výměník, přes který z místnosti odchází odpadní vzduch, ten je teplý, ohřívá nainstalovanou jednotku a s přívodním vzduchem se nemísí. Přicházející vzduch je tak nejen čistý, ale i ohřátý na příjemnou teplotu. Větrání probíhá automaticky, aby fungovalo co nejlépe, musí být obálka domu provedena vzduchotěsně.

Co je tepelná vodivost

Schopnost látky vést teplo. Rychlost, s jakou se šíří teplo ze zahřáté části do částí chladnějších. Čím je tato rychlost menší, tím lepší jsou izolační schopnosti materiálu.


Můžete se podívat i typy a možnosti zateplení domu.